Acceptance & Commitment Therapy

מה הוא הטיפול ב? ACT  

ACTהיא אחת מהשיטות המכונות שלהגל השלישי של CBT . זו שיטה חדשה יחסית שהתפתחה מהגישה ההתנהגותית קוגניטיבית (CBT) במהלך ה- 15-20 השנים האחרונות. היא פועלת מתוך אמונה שאנשים בריאים בעיקרם ובעלי מסוגלות, אך ייתכן שאינם מוצאים דרך טובה להתמודד עם מצבים קשים עבורם. מנקודה זו, ACT  עוזר לאנשים למצוא את דרך להכיר את הפוטנציאל שלהם ומה שנמצא מתוך וחוץ לשליטתם ועל ידי כך, לפתח שיטות לשפר את איכות חייהם. שיטה זו מציעה דרכים חדשות להגיב לרגשות ומחשבות קשים ע״מ להתמודד איתם בדרך יעילה יותר. הגישה הקוגניטיבית התנהגותית (CBT):